Burg. Brouwersstraat 36
9893 pg Garnwerd

06 30 900 534

hvr @ bureauspoor.nl

1997-2007 hvr web ontwerp. alle rechten voorbehouden.
Werken met afspraken    
   
________________________
Algemene Voorwaarden


1.        Algemeen
Voorzover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk is van afgeweken, zijn
onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenstemming ter zake van door Bureau Spoor te verrichten diensten.

2.        Aanbieding
2.1.        Alvorens van een opdracht sprake is, zal door Bureau Spoor een offerte worden
uitgebracht van de te  verrichten werkzaamheden en de daarbij behorende kosten.
2.2.        Deze offerte vermeldt minimaal:
Naam en adres van de opdrachtgever en de naam van de persoon die binnen het bedrijf/
de organisatie verantwoordelijk is voor het verstrekken van de opdracht alsmede de naam
van degene die tijdens de uitvoering contactpersoon is.
Omschrijving van de opdracht en een globale omschrijving van de door Bureau Spoor te
verrichten werkzaamheden binnen de opdracht.
Afhankelijk van de aard van de opdracht, bij wie verantwoordelijkheden liggen t.a.v. de
coŲrdinatie, uitvoering en evaluatie.
Aanvangstijd, looptijd en/of einddatum.
2.3.        De offerte wordt kosteloos uitgebracht.
2.4.        De offerte vormt een samenhangend geheel met de opdracht. Wijzigingen in deze
opdracht wat betreft omvang, fasering in tijd, werkmethoden e.d. zullen tussen
opdrachtgever en Bureau Spoor worden besproken en kunnen leiden tot een nieuwe
offerte.
2.5.        Bureau Spoor behoudt zich het recht voor, om binnen de totale begroting
bestedingswisselingen tussen de onderscheiden posten te plegen. Wanneer sprake is van
relatief grote bestedingswisselingen, zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden
gesteld.
2.6.        Alle kostenopgaven die door Bureau Spoor worden verstrekt, zijn altijd exclusief het op
moment van facturering geldende BTW-tarief.
2.7.        Indien de offerte vergezeld moet gaan van een voorstel van aanpak voor een bepaald
onderzoek of project, zal vooraf door Bureau Spoor de hoogte van het bedrag, dat
hiervoor in rekening gebracht wordt, schriftelijk worden aangegeven.
2.8.        De aanbieding van Bureau Spoor heeft in al haar onderdelen een geldigheidsduur van 30
dagen.
2.9.        Indien op grond van mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Bureau Spoor voor
de ondertekening van de overeenkomst reeds met de uitvoering van de opdracht wordt
begonnen, wordt verondersteld, dat zulks geschiedt overeenkomstig al hetgeen in de
onderhavige overeenkomst is bepaald.

3.        Uitvoering van de opdracht/ wijzigingen van de overeenkomst
3.1.        De uitvoering van de opdracht is in handen van medewerkers van Bureau Spoor, dan wel
van medewerkers die op advies van Bureau Spoor voor de uitvoering worden
aangetrokken.
3.2.        De verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft echter liggen bij Bureau Spoor.
3.3.        Tijdens de uitvoering van de opdracht kan het team van medewerkers van Bureau Spoor
in overleg met de opdrachtgever van samenstelling veranderd worden, voorzover de
uitvoering van de opdracht en de deskundigheid van het team hierdoor niet ongunstig
wordt beinvloed. De opdrachtgever zal van de bedoelde wijzigingen op de hoogte worden
gesteld.
3.4.        Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan
een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen tijdig in
onderling overleg de oorspronkelijke overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.
3.5.        Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever voorstellen tot
nadere werkopdrachten worden gedaan of wanneer hij bestaande werkopdrachten wenst
te wijzigen, dan zal dit alleen kunnen indien Bureau Spoor dat aanvaardt en de
opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.
3.6.        Redenen onder 3.4 en 3.5 genoemd zullen leiden tot wijzigingen die deel uitmaken van de
overeenkomst. Zij zijn van kracht zodra zij zijn afgesproken. Zij worden schriftelijk
vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
3.7.        Indien opdrachtgever van mening is, dat aan de eisen van nauwkeurigheid of het
vakmanschap dat redelijkerwijs van Bureau Spoor te verwachten is, door Bureau Spoor
niet is voldaan, kan de opdrachtgever reclamaties schriftelijk indienen.
3.8.        Het door opdrachtgever niet binnen 14 dagen reageren na ontvangst van het rapport of
de voltooiing van de werkzaamheden betekent, dat de opdrachtgever geacht wordt de
uitvoering van de opdracht als deugdelijk te hebben beoordeeld.

4.        Tussentijdse beeindiging
4.1.        Beide partijen hebben het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beŽindigen, met
in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Een zodanige aanzegging dient
schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden.
4.2.        Van deze bevoegdheid zal Bureau Spoor alleen gebruik maken indien als gevolg van feiten
of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in
redelijkheid niet van Bureau Spoor gevergd kan worden.
4.3.        Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever, heeft Bureau Spoor naast het recht
op doorbetaling van het honorarium tijdens de opzegtermijn, recht op een
schadeloosstelling ter hoogte van een extra honorarium over de periode van 4 weken.
4.4.        De vaststelling van het bedrag voor de periode van 4 weken, geschiedt op basis van het
gemiddelde weekhonorarium van de laatste 4 weken voor de aanzegging tot beŽindiging.

5.        Betaling
5.1.        De kosten welke aan het uitvoeren van de opdracht zijn verbonden, zullen als volgt
worden gefactureerd: maandelijks worden de gemaakte (advies)uren in rekening
gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
5.2.        Wanneer de opdrachtgever 7 dagen na het ontvangen van de eindafrekening van Bureau
Spoor schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende honoraria en kosten,
wordt opdrachtgever geacht deze te hebben goedgekeurd.
5.3.        De betaling van de facturen dient zonder korting te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum. Schuldvergelijking kan worden toegepast indien beide partijen dit
schriftelijk zijn overeengekomen.
5.4.        Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of
deze ten onrechte wordt genomen is opdrachtgever rente over het factuurbedrag
verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of deel daarvan) van de
kredietverlening 1/12 deel van de wettelijke jaarrente als bedoeld in art. 6:120 van het
Burgerlijk Wetboek.
5.5.        Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking
tot invorderen van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde nota's en
rente zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden op minimaal 10% van
het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste E 75 bedragen.
5.6.        Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Bureau Spoor gerechtigd om voor de
aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de
opdracht te staken indien zekerheid niet kan worden gegeven.

6.        Vertrouwelijkheid
6.1.        Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van
Bureau Spoor zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst
met de opdrachtgever. In verband daarmee:
Zal Bureau Spoor vertrouwelijke informatie m.b.t. opdrachtgever geheim houden
Zal Bureau Spoor derden geen inzage geven in de rapporten en nota's uitgebracht aan
opdrachtgever
Zal opdrachtgever de rapporten en nota's van Bureau Spoor niet aan derden buiten de
eigen kring ter inzage geven of ter beschikking stellen, tenzij bij het aangaan van de
overeenkomst of nadien anders schriftelijk is overeengekomen.
Behoudt Bureau Spoor zich de rechten en bevoegdheden voor die haar krachtens de
auteurwet toekomen.
Behoudt Bureau Spoor het recht om algemene informatie die in verband  met de opdracht
is verworven, voor derden te gebruiken.
6.2.        De verantwoordelijkheden van Bureau Spoor die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook
voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de
opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de
opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

7.        Aansprakelijkheid
7.1.        De opdracht zal door Bureau Spoor naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. De resultaten van toepassing en
gebruik van de door Bureau Spoor verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Bureau
Spoor vallen. Daarom kan Bureau Spoor slechts garanties geven m.b.t. de resultaten van
door haar verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde werkzaamheden voor
zover de opdrachtgever voldoet aan het in de overeenkomst vastgestelde Plan van
Aanpak.
7.2.        Tegenover de opdrachtgever is Bureau Spoor niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen,
die voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij deze
te wijten zijn aan grove onzorgvuldigheid of ondeskundigheid.

8.        Geschillen
8.1.        Bij een geschil over de uitvoering van de overeenkomst kan opdrachtgever binnen 1
maand na wederzijdse vaststelling dat van een niet in onderling overleg op te lossen
geschil sprake is, het geschil voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
8.2.        Bij het niet gebruik maken van het onder 8.1 genoemde recht, laat de opdrachtgever de
beoordeling van het geschil en de oplossing hiervan aan Bureau Spoor over.


KvK Groningen   02070615
Begin           Diensten         Wie zijn we        Contact         Route             
naar Doek en Klei
www.doekenklei.nl